Plens municipals

 

D'acord amb l'article 22 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple està integrat per tots els regidors i presidida pel alcalde, les seves funcions estan regulades en el Reglament Orgànic Municipal de Tordera.

En aquest apartat podeu accedir a la documentació relativa als plens municipals:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-03-2023 13:23