Calendari fiscal

 

L'Ajuntament de Tordera té delegada a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la Gestió tributària dels ingressos del dret públic, consistents en els tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica,Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana),  Taxa de gestió de residus domèstics i comercials, Taxa de cementiri municipal; Taxa d'entrada de vehicles-guals, Impost sobre activitats econòmiques, i Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica).

Avís important

Si disposeu d'un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d'un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha esta ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix regut:

  • pagament en els caixers automàtics habilitats a l'afecte.
  • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802

- Si es tracta d'una liquidació d'ingrés directe, atès que el seu termini s'ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un  nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d'on també podeu efectuar el pagament.
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament, s'ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d'on també podreu efectuar el pagament.
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant el número 932 029 802.

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2023 13:58